Ceisteanna Coitianta

Cad atá i gceist leis an tionscadal?

Tá Comhairle Chontae Dhún na nGall i mbun oibre i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann chun conair a sholáthar do chomaitéirí agus do lucht rothaíochta caithimh aimsire a nascann lonnaíochtaí Ailt an Chorráin agus Leitir Ceanainn in Iarthuaisceart Chontae Dhún na nGall.

Déanfar iarracht le tionscadal Ghlasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn deiseanna sábháilte agus áisiúla a sholáthar do lucht úsáide agus do chomaitéirí, achar gearr agus fada araon, chun taisteal feadh an bhealaigh. Táthar ag súil go soláthróidh glasbhealach ar an láthair seo rochtain fheabhsaithe chuig an réigiún níos leithne, ag mealladh úsáideoirí chun féachaint ar na bailte agus ar na sráidbhailte mórthimpeall, ag déanamh tuilleadh forbartha ar an acmhainneacht turasóireachta nach bhfuil leas bainte fós aisti laistigh den réigiún.

Cad is Glasbhealach ann?

Déantar cur síos i gCód Cleachtais na Roinne Iompair do Ghlasbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha ar Ghlasbhealach mar chonair tharraingteach a úsáidtear go príomha chun críocha caithimh aimsire do choisithe, rothaithe agus daoine maol-luaineachta, a chuireann chun cinn, dá réir sin, gníomhaíocht choirp na n-úsáideoirí sin.

Léiríonn an tóir atá ar na Glasbhealaí a osclaíodh ar fud na hÉireann le gairid an iliomad buntáistí atá ar a gcumas a chur chun cinn, lena n-áirítear, bonneagar siúlóide agus rothaíochta sábháilte atá deighilte den chuid is mó agus a dhéanann níos éasca é cuairt a thabhairt ar chairde, taisteal chun na scoile nó chun na hoibre agus le sráidbhailte agus bailte a nascadh.

Ar scála níos leithne, tá Glasbhealaí ag cur deiseanna ar fáil do chuairteoirí agus do mhuintir na háite araon chun eispéireas a fháil ar cheantair thuaithe áille na hÉireann, ag cur le sláinte agus le folláine na hÉireann, ag cur deiseanna ar fáil do phobail áitiúla ó thaobh gnó nua agus gnó atá ann cheana féin agus ag cur malairtí inbhuanaithe ar fáil do thurasóirí agus do mhuintir na háite chun teacht ar an draíocht a bhaineann le hÉirinn.

Conas is féidir leis an bpobal páirt a ghlacadh?

Tá an fhoireann tionscadail tiomanta do bhreithniú iomlán a dhéanamh ar aon ionchur ón bpobal, ar nós aighneachtaí tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí nó trí shaincheisteanna áitiúla a aithnítear. Ba mhór againn aiseolas ar bith ar chóir don fhoireann tionscadail, i do thuairim, a athbhreithniú chun cuidiú le heolas a chur ar fáil d’fhorbairt an tionscadal. Déan tagairt, le do thoil, Comhairliúchán Poiblí ar Láithreán Gréasáin an Tionscadail seo ar mhaithe le heolas a fháil chun do thuairim a thabhairt.

An mbeidh tionchar ag an tionscadal seo ar an bpróiseas iarratais pleanála sa cheantar?

Tá an fhreagracht ar Chomhairle Chontae Dhún na nGall ó thaobh pleanáil agus forbairt a bhainistiú laistigh den cheantar staidéir seo. D’fhéadfaí ceadanna pleanála agus forbairtí nua a cheadú fós laistigh den cheantar staidéir seo, mar sin féin ó tharla go bhféadfadh sé go mbeadh tionchar ag ceadanna pleanála áirithe ar an tionscadal, déanfaidh an fhoireann tionscadail athbhreithniú ar na ceadanna pleanála ábhartha go léir ar bhonn cás ar chás.

Mar a gheofar talamh?

Táthar ag súil go gcuirfidh úsáid talamh atá faoi úinéireacht an stáit (nuair is féidir), i gcomhar le tailte a fhaightear trí Chomhaontuithe Deonacha, formhór na dtailte ar fáil a bheidh riachtanach don Ghlasbhealach.

Sa chás go mbíonn sé riachtanach talamh príobháideach a fháil tar éis don chonair bhealaigh a bheith roghnaithe, déanfaidh tionscnóir an tionscadail teagmháil le húinéirí talún aonair chun iarracht a dhéanamh a theacht ar chomhaontú chun an tionchar ar a gcuid feirmeacha/gabháltais a íoslaghdú agus a theacht ar Chomhaontuithe Deonacha um Fháil Talún sa chás inar féidir. Cuirfear tús leis an bpróiseas maidir le Comhaontuithe Deonacha um Fháil Talún roimh iarratas a dhéanamh ar chead pleanála.

Déan tagairt, le do thoil, chun tuilleadh treorach agus faisnéise a fháil, do Chód Cleachtais na Roinne Iompair do Ghlasbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha agus do na doiciméid Íocaíochta Inbhuanaitheachta Glasbhealaigh gaolmhara is féidir a fháil anseo.

Cad a tharlaíonn ansin?

Breithneoidh an fhoireann tionscadail an t-aiseolas agus na haighneachtaí a fhaightear tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí reatha mar chuid de Chéim 1 (Coincheap agus Féidearthacht) agus cuideoidh le faisnéis a sholáthar d’fhorbairt an tionscadal.

Tá forbairt na roghanna réasúnacha go léir i gceist leis an gcéad chéim eile den phróiseas, a bheidh faoi réir ansin ag Measúnú Roghanna lena n-aithneofar agus lena ndéanfar cinneadh maidir le rogha féideartha amháin ar a laghad. Ullmhófar achoimre den Mheasúnú Roghanna agus den rogha/roghanna molta atá beartaithe chun Céim 2 (Rogha Roghnúcháin) a chur chun cinn.

De réir mar a théann an tionscadal ar aghaidh chuig Céim 2, tionólfar an dara tréimhse de chomhairliúcháin phoiblí neamhreachtúla, lena n-áirítear, taispeántais bhreise, áit inar dtabharfar cuireadh don phobal arís chun aighneachtaí a chur faoi bhráid nó barúlacha a thabhairt maidir leis na Roghanna Beartaithe sula n-aithnítear Rogha Roghnúcháin.