Buneolas

Maidir leis an Tionscadal

Tá sé mar aidhm leis an tionscadal conair tharraingteach a sholáthar idir lonnaíochtaí Leitir Ceanainn agus Ailt an Chorráin i gContae Dhún na nGall a bheidh le húsáid go príomha chun críocha caithimh aimsire do choisithe, rothaithe agus daoine maol-luaineachta. Ní hamháin go soláthródh glasbhealach den sórt seo saoráid iontach caithimh aimsire agus tacaíocht shóisialta do phobail áitiúla ach tharraingeodh sé cuairteoirí intíre agus idirnáisiúnta freisin chuig an gceantar a bheidh mar bhuntáiste do thosca sóisialta agus geilleagracha sna lonnaíochtaí atá suite feadh an bhealaigh roghnaithe. Feidhmeoidh sé mar chonair luachmhar freisin a chuirfidh córa iompair atá sábháilte, inbhuanaithe agus folláin ar fáil don lucht úsáide go léir.

Táthar ag súil go soláthróidh glasbhealach ar an láthair seo rochtain fheabhsaithe chuig an réigiún níos leithne, ag mealladh úsáideoirí féachaint ar na bailte agus ar na sráidbhailte mórthimpeall, ag déanamh tuilleadh forbartha ar an acmhainneacht turasóireachta nach bhfuil leas bainte fós aisti laistigh den réigiún. Cuireann an tionscadal deis ar fáil freisin ó thaobh léiriú a dhéanamh ar thábhacht áiteanna den sórt seo a chuireann nádúr sárscéimhe an cheantair máguaird chun cinn ag an am céanna. Chomh maith leis sin, cuirfidh nascadh Ailt an Chorráin agus na lonnaíochtaí tuaithe éagsúla feadh an bhealaigh roghnaithe go Leitir Ceanainn go mór le hinrochtaineacht.

Cuspóirí an Tionscadail

Tá infheistíocht i siúlóid agus i rothaíocht mar phríomhchuspóir beartais ag an Rialtas. Aithnítear an tábhacht a bhaineann le taisteal gníomhach i bPlean Forbartha Náisiúnta (NDP) 2021-2030 nach hamháin ó thaobh astaíochtaí carbóin a laghdú, ach i mbaint amach torthaí straitéiseacha náisiúnta eile amhail fás uirbeach comhdhlúite agus forbairt réigiúnach ar bhonn cothrom. Léirítear i mbeartas náisiúnta eile, amhail an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide, an Creat Infheistíochta Náisiúnta d’Iompar in Éirinn (NIFTI), an Straitéis d’Fhorbairt Glasbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha Amach Anseo agus an Beartas Náisiúnta maidir le Soghluaisteacht Inbhuanaithe, na buntáistí ilghnéitheacha a chuireann infheistíocht i dtaisteal gníomhach ar fáil, lena n-áirítear, astaíochtaí carbóin a laghdú, buntáistí fisiciúla agus meabhairshláinte, tuilleadh turasóireachta agus feabhsúcháin ó thaobh na hinrochtaineachta agus ionchuimsiú sóisialta.

Sárscéimhe, Inbhuanaithe, Straitéiseach, Deighilte agus Neart le Déanamh agus le FeiceáilTá forbairt déanta ar sheacht gcinn de chuspóirí príomhúla do thionscadal Ghlasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn, ag tógáil breithniú ar an gCreat Náisiúnta Pleanála agus ar na ‘Cúig S’ san áireamh, a bhfuil breac-chuntas tugtha ina leith laistigh de Straitéis an Rialtais d’Fhorbairt Glasbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha Amach Anseo eadhon: Sárscéimhe, Inbhuanaithe, Straitéiseach, Deighilte agus Neart le Déanamh agus le Feiceáil.

Tá cuspóirí an tionscadail mar a leanas:

Glasbhealach atá ar ardchaighdeán, atá deighilte den chuid is mó, a nascann lonnaíochtaí Leitir Ceanainn agus Ailt an Chorráin in Iarthuaisceart Dhún na nGall.

Glasbhealach atá ar ardchaighdeán, atá deighilte den chuid is mó, a nascann lonnaíochtaí Leitir Ceanainn agus Ailt an Chorráin in Dhún na nGall.

Inrochtaineacht agus tarraingteacht an cheantair a fheabhsú do dhaoine den uile aoisghrúpa agus den uile chumas.

Inrochtaineacht agus tarraingteacht an cheantair a fheabhsú do dhaoine den uile aoisghrúpa agus den uile chumas.

Fás eacnamaíochta Dhún na nGall a chur chun cinn agus a fheabhsú trí mhéadú a chur ar líon na gcuairteoirí agus turasóireacht ghníomhach a chur chun cinn sa cheantar.

Fás eacnamaíochta Dhún na nGall a chur chun cinn agus a fheabhsú trí mhéadú a chur ar líon na gcuairteoirí agus turasóireacht ghníomhach a chur chun cinn sa cheantar.

Comhtháthú chuig bonneagar siúlóide agus rothaíochta sa cheantar a fheabhsú.
Comhtháthú chuig bonneagar siúlóide agus rothaíochta sa cheantar a fheabhsú.
Sábháilteacht agus slándáil a fheabhsú d’úsáideoirí leochaileacha bóithre trí bhealach sábháilte, atá deighilte den chuid is mó agus tarraingteach a sholáthar.

Sábháilteacht agus slándáil a fheabhsú d’úsáideoirí leochaileacha bóithre trí bhealach sábháilte, atá deighilte den chuid is mó agus tarraingteach a sholáthar.

Tionchar timpeallachta an ghlasbhealaigh a íoslaghdú sa chás é sin a bheith indéanta.

Tionchar timpeallachta an ghlasbhealaigh a íoslaghdú sa chás é sin a bheith indéanta.

Tacú le haistriú chuig sochaí atá neodrach ó thaobh carbóin de trí shiúlóid agus rothaíocht a chur chun cinn.

Tacú le haistriú chuig sochaí atá neodrach ó thaobh carbóin de trí shiúlóid agus rothaíocht a chur chun cinn.

Déanfar forbairt agus tuilleadh beachtaithe ar na cuspóirí seo i gcaitheamh shaolré an tionscadail.

Cad atá ag tarlú anois?

Tá coimisiúnú déanta le gairid ag Comhairle Chontae Dhún na nGall, le tacaíocht ó Bhonneagar Iompair Éireann, ar fhoireann seirbhísí comhairliúcháin, ROD-AECOM, chun cuidiú a thabhairt ó thaobh forbairt a dhéanamh ar thionscadal Ghlasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn.

Tar éis an chéad chomhairliúcháin phoiblí neamhreachtúil, tá meitheal an tionscadail i mbun bealaí féideartha a d’fhéadfadh a bheith ann a aithint agus i mbun ár dTuarascáil Féidearthachta a chur i gcrích don tionscadal faoi láthair. Beidh an dara comhairliúcháin poiblí neamhreachtúil ar siúl níos déanaí i mbliana.

Féach Comhairliúchán Poiblí maidir le heolas breise.