Ghlasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn

Réamhrá

Tá tograí do Thionscadal Ghlasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn á bhforbairt ag Comhairle Chontae Dhún na nGall, le tacaíocht ó Bhonneagar Iompair Éireann.

Tá sé mar aidhm leis an tionscadal conair tharraingteach a sholáthar idir lonnaíochtaí Leitir Ceanainn agus Ailt an Chorráin i gContae Dhún na nGall a bheidh le húsáid go príomha chun críocha caithimh aimsire do choisithe, rothaithe agus daoine maol-luaineachta. Ní hamháin go soláthródh glasbhealach den sórt seo saoráid iontach caithimh aimsire agus tacaíocht shóisialta do phobail áitiúla ach tharraingeodh sé cuairteoirí intíre agus idirnáisiúnta freisin chuig an gceantar a bheidh mar bhuntáiste do thosca sóisialta agus geilleagracha sna lonnaíochtaí atá suite feadh an bhealaigh roghnaithe. Feidhmeoidh sé mar chonair luachmhar freisin a chuirfidh córa iompair atá sábháilte, inbhuanaithe agus folláin ar fáil don lucht úsáide go léir.

Tá an chéad chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil do thionscadal Ghlasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn anois dúnta.

Ba mhaith le Meitheal an Tionscadail buíochas a ghabháil leis an phobal as páirt a ghlacadh. Táimid i mbun ár dTuarascáil Féidearthachta a chur i gcrích faoi láthair don tionscadal roimh an dara comhairliúchán poiblí neamhreachtúil a bheidh ar siúl níos déanaí i mbliana.

Is féidir leat fós teagmháil a dhéanamh le meitheal an tionscadail má bhíonn aon ní le rá agat nó aon cheist agat ag [email protected]. Is féidir leat na doiciméid a cuireadh i láthair ag an chéad chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil a fheiceáil trí chliceáil ar an táb Foilseacháin.

Tionscadal Éireann 2040
Bonneagar Iompair Éireann
Comhairle Contae Dhún na nGall
Glasbhealach
Roughan and O’Donovan (ROD)
AECOM
Tionscadal Éireann 2040
Bonneagar Iompair Éireann
Glasbhealach
Comhairle Contae Dhún na nGall
Roughan and O’Donovan (ROD)
AECOM